Ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός

Σας Αξίζει

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας εγκατεστημένα σε 3 ορόφους νοσηλείας
και θάλαμος βραχείας νοσηλείας

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας σε ξεχωριστό θάλαμο νοσηλείας για ασθενείς με ηπατίτιδα Β

Σύστημα διπλής αντιστροφής όσμωσης – Εφαρμογή κλασικής αιμοκάθαρσης και on-line αιμοδιαδιήθησης

Σας Αξίζει ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός