ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Το σύνολο των λειτουργιών στα Σύγχρονα Νεφρολογικά Κέντρα «Άγιος Παντελεήμονας» διέπονται από την κεντρική ιδέα του «Πράσινου Νεφρολογικού Κέντρου». Η ιδέα αυτή διαπερνά όλα τα επίπεδα διοίκησης και είναι συνειδητή επιλογή των εργαζομένων  μας.  Ουσιαστικά η διαδικασία του «πρασινίσματος» σηματοδοτεί μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες με ταυτόχρονη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος λειτουργίας των μονάδων υγείας. Αυτό είναι απαραίτητο, δίοτι έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι υπάρχει συσχέτιση και αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών υγείας. Έτσι τα Σύγχρονα Νεφρολογικά Κέντρα «Άγιος Παντελεήμονας» ακολουθώντας «πράσινες» πρακτικές στην διακυβέρνηση, στην στρατηγική και στις καθημερινές λειτουργίες συνδέουν τις τοπικές ανάγκες των κοινωνικών ομάδων με τα ευρύτερα οικολογικά ζητήματα που αναδεικνύονται, επικουρώντας στην πρόληψη και αποσόβιση περιβαλλοντικών κινδύνων. Ειδικότερα:


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

aporimmaton1Η επιχείρηση εκπονεί σχέδιο μείωσης παραγωγής αποβλήτων και απορριμάτων κάτι που μεταφράζεται σε θετική επίδραση στο περιβάλλον.Στα Σύγχρονα Νεφρολογικά Κέντρα «Άγιος Παντελεήμονας» εφαρμόζονται οι νόμοι Ν. 4042 /2012 «Ποινική Προστασία του Περ/ντος – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99» και ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». Παράλληλα υπάρχει μόνιμη σύμβαση με εταιρεία συλλογής επικινδύνων αποβλήτων ενώ εφαρμόζονται εσωτερικά προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών, χάρτινων συσκευασιών, εντύπων και πλαστικών συσκευασιών.

efodiastikh1Η εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης μας ειναι οργανωμένη με γνωμονα την αειφορία. Η μείωση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών πόρων επιτυγχάνεται μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από τους προμηθευτές μας. Κατά αυτόν τον τρόπο οποιοσδήποτε προμηθευτής κρίνεται από την ποιότητα, την ταχύτητα ανταπόκρισης, τον χρόνο μεταφοράς και την ενσωμάτωση του στην αλυσίδα αξίας μας.
• Επιλογή τοπικών προμηθευτών με χρήση τεχνικών μείωσης αποθέματος “Just In Time”, ώστε να μειωθεί το μεταφορικό έργο
• Αγορά ενεργειακά αποδοτικών μηχανημάτων (αιμοκάθαρσης, ώσμωσης, κλιματισμού κ.α.) και εξοπλισμού γραφείων
• Άνακύκλωση συσκευασιών και μείωση των εσωτερικών εντύπων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
• Συνεργασία με υπεύθυνους προμηθευτές που εφαρμόζουν διαδικασίες μείωσης κατανάλωσης περιβαλλοντικών πόρων και ανακύκλωσης

energeiakh1Το νεόδμητο κτίριο που στεγάζει το Σύγχρονο Νεφρολογικό Κέντρο «Άγιος Παντελεήμονας» στον Πειραιά πληροί τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ (Κάνονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων 2010) με κατάταξη ενεργειακής απόδοσης ‘’Α’’
• Ο φωτισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στα Σύγχρονα Νεφρολογικά Κέντρα «Άγιος Παντελεήμονας» γίνεται μέσω λαμπτήρων τύπου LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης και υψηλής ποιότητας φωτισμού
• Το υφιστάμενο κτίριο που στεγάζει το Σύγχρονο Νεφρολογικό Κέντρο «Άγιος Παντελεήμονας» στην Ιεράπετρα δέχεται δομικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα νοσηλείας και την αίσθηση άνεσης που παρέχει σε ασθενείς και προσωπικό. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η εξωτερική βαφή με ψυχρα χρώματα, επισκευή μόνωσης στο δώμα και προσθήκη βιοκλιματικού συστήματος σκίασης στην κύρια όψη
• Προγραμματισμός για προσθήκη φωτοβολταϊκών συστημάτων¨”net metering” στα δώματα των κτιρίων, ώστε να μειωθεί η απαίτηση κατανάλωσης φορτίου από το ηλεκτρικό δίκτυο αφού τμήμα της ζήτησης θα καλύπτεται από επιτόπου αυτό-παραγωγή